ما ايرانی، آزاد، دموکرات و بی تبعيض می خواهيم

اگر شما هم معتقديد که ايران هيچ راهی جز انحلال حکومت اسلامی، لغو قانون اساسی آن، و برقراری يک حکومت ملی سکولار بر اساس اعلاميهء جهانی حقوق بشر ندارد، جای شما در ميان ما است. به ما بپيونديد، صاحب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شويد 

شبکهء جهانی سکولارهای سبز

شش اصل اعتقادی سکولارهای سبز ايران:
 
ما سکولاريم

يعنی معتقديم حکومت و قانون از آن مردم اند و عمر حکومت مذهبی خاص در ايران به سر آمده و دين و مذهب مردم بايد آزاد شود

 ما سبزيم

چرا که معتقديم بدنهء اصلی جنبش سبز، اين طيف بزرگ سياسی در ايران، سکولار است

 ما اعضاء يک شبکه جهانی هستيم

شبکه ای حاصل پيوند انجمن های شهری سکولار که گستردگی صفوف ما را در جهان نشان می دهد

 ما حقوق بشر را پاس می داريم

 و آن را بعنوان تنها سند مقدس تاريخ انسان زيربنای تدوين قانون اساسی ايران سکولار می خواهيم

 ما خواستار دموکراسی هستيم

چرا که معتقديم دموکراسی تنها بر شالوده ای سکولار و مبتنی بر حقوق بشر شکل می گيرد

ما هواخواه آزادی بی تبعيض هستيم

که از آزادی سياسی آغاز می شود و به آزادی های فردی، از جمله آزادی های دينی، مذهبی، و  دگرانديشی فرا می رويد

اولين مجمع عمومی عادی شبکه در 24 مهر ماه 1389 ـ 16 اکتبر 2010 تورنتوی کانادا

اسناد تشکيلاتی ما:

تاريخچه

بيانيهء اول

اعلام موجوديت شبکه

اساسنامهء موقت شبکه

نمودار موقت سازمانی شبکه

آئين نامهء موقت انجمن ها

برگ تقاضای عضويت

نام نويسی در ليست پستی

نحوهء تماس با ما

انتشارات ما

 شرايط همکاری با گروه های ديگر

کميته های ما:

کميتهء امور مالی

کميتهء عضويت و تشکيلات

کميتهء پايگاه رسمی اينترنتی

کميتهء ارتباطات و جلسات اينترنتی

کميتهء تدارکات مجالس و همايش ها

کميتهء ارتباط با گروه های ديگر

کميتهء توليدات ديداری ـ شنيداری

کميتهء امور اقوام ايرانی

کميتهء امور زنان

کميتهء امور دانشجويان و معلمان

کميتهء امور کارگران

http://www.seculargreens.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!