پلیس تورنتو: تشکیلاتی “سفید” با معاونی رنگین پوست

س : وقتی وارد پلیس شد ی ، به عنوان یک پلیس سیاه ، چه مشکلاتی در سرراه خود داشتی . زیرا پلیس یک تشکیلات “سفید پوست ” بود . هر چند الان هم با توجه به تغییرات مثبت آن ، با توجه به تغییرات جمعیتی تورنتو که مهاجرین رنگین پوست در اکثریت هستند ، تشکیلات پلیس همچنان در کنترل ” سفید ها “هست .
فورد : موانع بسیار زیادی بر سرراه من بود. از منظر رنگین پوست و ” زنان ” که همچنان موانع زیادی در سرراه هست ولی سعی کرده ایم که
تغییراتی ایجاد کنیم . در سازمانی وارد شدم که کاملا در کنترل سفید ها بود . بنظر من کنترل ( تشکیلات ) پلیس ، کنترل قدرت هم هست . بنابر این کار راحتی نبوده است . هر کس در راس این سازمان باشد ، بطور طبیعی می خواهد که این کنترل را داشته باشد .
من در این 38 سال گذشته ، تغییرات زیادی در این سازمان دیده ام . الان پلیس تورنتو ، پلیس راهبردی در سراسر جهان هست . تورنتو یکی از متنوع ترین شهرهای جهان از منظر، قومیتها محسو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!