نظر شما چیست؟ مناسب ترین نظام برای ایران کدام است؟

لطفا فقط یکی را انتخاب کرده (تصور بفرمایید چنین رفراندمی امروز برقرارشده ) –  چون امکان رای گیری مخفی متاسفانه موجود نیست، لطفا در  بدنه بانوشتن نمره انتخاب رای دهید،  پس از ۷ روز (شنبه آینده) نتیجه را ثبتمیکنیم و پس از ان رای گیری خاتمه پیدا می کند.  

۱-حکومت “جمهوری   اسلامی” (به گونه فعلی، از بدو آن تا کنون)
۲ -حکومت اسلامی (همان بالایی بدون انتخابات+ ولایت مطلقه فقیه ) 

  ۳- نظری ندارم 

۴-جمهوری اسلامی (همان بالایی بدون ولی فقیه،جموهری اسلامی  پاکستان )
۵-حکومت سلطنتی (مانند زمان شاه، پادشاهی عربستان )
۶ -دولت سلطنتی مشروطه(پارلمانی با شاه)  (انگلیس ، سوئد،اسپانیا  …)
۷ -دولت پارلمانی (جمهوری/نخست وزیر ) کلیه مقامات تصمیم گیرنده انتخابیهستند.( جمهوری فرانسه ، جمهوری فدرال آلمان ،جمهوری  هند،  آمریکا   ….)
۸ -حکومت  کمونیستی (تصمیم گیری توسط حزب واحد ، مانند چین )
۹-حکومت جمهوری با پسوند (جمهوری دمکراتیک خلق کره، جمهوری عربی  مصر، جمهوری عربی سوریه)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!