راه سعادت شهادت است البته بنده اهل شهادت نیستم!

احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی
هم کرد، که البته سخنانی که باعث تفریح مردم شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!