طرح مکتب ایرانی سهميه حج را كاهش داد

پیش از این وهابی ها در تلویزیون عربستان نسبت به طرح مکتب ایرانی علیه
جمهوری اسلامی ایران جو سازی و ایران را متهم به فعالیت های ناسیونالیستی
کرده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!