مرگ معتادان درپی افزایش شدید قیمت تریاک

قیمت تریاک در سال گذشته کیلویی 500 تا 600 هزار تومان بوده که با توجه به تشدید کنترل بر مرزها و آفت مزارع افغانستان هم اکنون این مخدر به کیلویی 1 میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با شبکه ایران گفت: افزایش چند برابری قیمت تریاک باعث افزایش ناخالصی این مخدر و مشتقات آن شده و مرگ و میر معتادان را در پی خواهد داشت.
سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در سال گذشته آفت مزارع کشت خشخاش باعث شد که بیش از نیمی از کشتزارهای افغانستان از بین رفته و قیمت تریاک از کیلیویی 48 دلار در مزرعه به 185 دلار افزایش پیدا کند.
وی افزود: قیمت تریاک در سال گذشته کیلویی 500 تا 600 هزار تومان بوده که با توجه به تشدید کنترل بر مرزها و آفت مزارع افغانستان هم اکنون این مخدر به کیلویی 1 میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت مخدر تریاک باعث بروز مشکلاتی در سبد خانوار معت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!