آ بشا ر نیا گا را

 

 

برای پیرایه یغمایی

 

آن آ بشار_ سربی والای پر خروش
آن شاهکارجنبش و غوغا و شور و جوش

چون نبض آسمان خدا بردل زمین
آن نبض پر طپش ، که نشد لحظه ‌ای خموش

رنگین کمانه‌اش شده چون زیور سپهر
برجشن با شکوه فلک ، یا ر_ سا قد وش

بنگر به پیچ و تاب ‌تن رشته های ‌آب
رقصی که ماهرانه زسربرده عقل وهوش

هرقطر‌ه ی زلال که ریزد زصخره ها
چون باده‌ای ست تحفه ی آن  پیر_می فروش

کنسرت_ آ بشار و نو‌ا های د لپذ یر
گو یی ، که صد ترانه و آوا و یک  سروش

سر داده ، آن سرود ‌ا مید و نشا ط را
تا بستری ز رود_  رها ، بر کشد به دوش

اینجا ، مهین قصیده ی راز طبیعت است
اینجا ، طنین_ موج رهائی رسد به گوش

دکتر منوچهر سعادت نوری

Niagara, Canada 2005 

PS: Niagara is a river (36 miles long) between lake Ontario and Lake Erie, separating Ontario, Canada, from New York State, USA.   Niagara Falls is a waterfall in the Niagara, divided by an island into Horseshoe or Canadian Falls (2600 ft. wide, 162 ft. high), and American Falls (1000 ft. wide, 167 ft. high)

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!