درخواست کمک فرزند سکينه آشتيانی از رييس جمهوری برزيل

پسر سکينه محمدی آشتيانی روز پنجشنبه از لولا داسيلوا ، رييس جمهوری برزيل،خواست که مادرش را از حکم سنگسار نجات دهد و کمک کند تا از اعدام او جلوگيری شود.

به گزارش خبرگزای فرانسه، سجاد قادرزاده در گفت وگو با روزنامه «او گلوبو» و خطاب به رييس جمهوری برزيل گفت:« خواهش می کنم ما را فراموش نکنيدو در اين مناقشه تنهايمان نگذاريد. برای محمود احمدی نژاد، صدای شما بسيار رساتر و سنگين تر از صدای ماست.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!