سنگ بنای همه مفاهيم سياسی مدرن “مليت” است،

نسل کنونی ايران نه با مغالطه‌های هيتلری در مورد ناسيوناليسم سرو کار دارد و نه با سياست‌های عصر پهلوی برای تحميل يک فرهنگ شبه ناسيوناليستی از تصفيه گذشته. گوهر تجربه‌ی نسل جوان ما را روياروئی با حکومتی به‌وجود آورده است که در گفتار و کردار و انديشه‌ی خود “ضد ملی” است، که چون چنين است نه به منافع ملت اعتنا دارد و نه به جان و مال و آسايش آن‌ها می‌انديشد و ـ در سودای ابلهانه‌ی برقراری حکومتی بی‌مرز و جهانی برای امامی نشسته در اعماق يک چاه ـ هستی ايرانيان را به باد می‌دهد >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!