اقتصاد را مجددا به امری سیاسی تبدیل کنیم

حال ببینیم این اخلاق چیست، که به ما امر می کند تا اقتصاد را تحت نظرگرفته
و آنرا واقعیتی نیانگاریم که سیاست با خونسردی تمام میبایست در مقابلش
سر فرود آورد. در ابتدا مناسب است این دید اخلاقی نسبت به انسان را کنار
بگذاریم که همه چیزدر آن در محدوده پرهیزکاری و یا گناه تعریف می شود .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!