بحران هويت اسلام گرايان اردن

از نقطه نظر تاريخي، اخوان المسلمين اردن از کرانه باختري رود اردن نشات
گرفته اند، به همان اندازه که اخوان المسلمين در نوار غزه، از رهبري موجود
در مصر تبعيت مي کنند. اخوان المسلمين به طور سنتي، مواضعي محافظه کارانه
داشته و به (نظام) پادشاهي هاشمي در اردن وفادار بوده اند:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!