در جستجوي دشمني جديد

در اوت ٢٠٠٩، موشه يالون، رئيس ستاد پيشين ارتش و وزير امور استراتژيکي در
جريان نشستي با ساکنان شهرک هاي استعماري، فعالان جنبش «صلح، اکنون» را
«ويروس» خواند. در حالي که اين جنبش بسيار ميانه رو است. او گفت: «ما
دوباره با ويروس صلح اکنون و يا اگر شما ترجيح مي دهيد، نخبه گرايان
مواجهيم. آنان صدمات بسياري زده اند (٤)».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!