آیت الله مکارم شیرازی: فقر در کشور بیداد می کند

آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ایران با اشاره به این که فقر در برخی نقاط کشور بیداد می کند گفت: “از طرف دیگر شاهدیم که پول هنگفتی خرج بعضی از افراد معلوم الحال و بازیگران می شود”.

آیت الله مکارم شیرازی به قراردادهای کلان بازیگران سینما و جایزه های ورزشکاران اشاره کرد و گفت: “همچنین در قالب بودجه های دولتی، هزینه های گزافی برای افرادی با عنوان ایرانیان مقیم خارج کشور خرج می شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!