جزئیات بیشتر از اعدام های دسته جمعی در وکیل آباد مشهد

پنج‌شنبه 
۱٨ شهريور ۱٣٨۹ – 
۹ سپتامبر ۲۰۱۰

میزان خیز: نامه افشاگرانه ای از زندان وکیل آباد مشهد،از ابعاد دیگری از
وضعیت وخیم حقوق بشر در این زندان از جمله ۵۰۰ اعدام مخفیانه در یک سال
گذشته پرده برداشته است.

این نامه که توسط یک از زندانیان سیاسی زندان مشهد نگاشته شده است، با
تشریح وضعیت مخوف اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد که با فریب بازرسها از چشم
نهادهای بین المللی دور نگاه داشته شده است و همچنین اعدامهای ناگهانی،فله
ای و دسته جمعی از جمله ۵۰۰ اعدام مخفیانه در یک سال گذشته، ابعاد دیگری از
وضعیت دهشتناک این زندان را تشریح کرده است.

متن این نامه افشاگرانه به شرح زیر است:

در زندان وکیل آباد مشهد فجایعی به وقوع می پیوندد که سبعیت آن توصیف
ناپذیر است. اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد مشهد رمزآلودترین و مخفی ترین بند
زندان وکیل آباد مشهد بوده که با چیدن پتو در ورودی اندرزگاه در هنگا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!