کدکنی، شاعری که در حافظه فرهنگی ايرانيان ثبت شد

پيش از شما
به سان شما
بی‌شمارها
با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
کين دولت خجستۀ جاويد زنده باد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!