اردوی مغز شوئی ولایت

تمام مدت در وعده های مختلف از ما پذیرایی شد… نهایتا از موضوعات تدریس شده از ما امتحان گرفتند و قرار شد کارنامه ها بعدا ارسال شود… در یک کلام، یکماه تمام سعی کردند مغزمان را شسته، روی طناب پهن کرده و خشک شده تحویل بدهند!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!