تری جونز؛ کشیش افراطی ِ تا دیروز ناشناخته و نگرانی‌های امروز

زعمای جمهوری اسلامی به جای این که حرکاتی مانند اقدام تری جونز را مستمسک قرار دهند به اقلیت های مذهبی ما و شهروندان بهایی، کلیمی و زرتشتی ما بپردازند و مواظب حقوق شهروندی آنها باشند.

حمید دباشی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!