منشور کوروش معیاری ارزشمند برای عملکرد حاکمان است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه منشور کوروش معیاری ارزشمند برای عملکرد حاکمان است از این منشور به عنوان منشور آزادگی جهان یاد کرد و گفت: منشور کوروش منشور کرامت انسانها و احترام به حقوق پایه و اساسی انسانهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر امروز یکشنبه در مراسم رونمایی از منشور کوروش برگزاری این جلسه را جلسه ای تاریخی ارزیابی کرد و اظهار داشت: این جلسه، جلسه ای است که همه تاریخ، همه ملت ها، همه آزادگان، عدالت خواهان و موحدان جهان را به هم پیوند می دهد و این جلسه به مناسبت رونمایی از منشور عشق، منشور کوروش شاه جهان برگزار می شو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!