نامه شديدالحن توكلي به احمدي‌نژاد

وقتي شما آقاي مشايي و آقاي بقايي را با اختيارات وسيع، در موارد بي حد و حصر، بدون وجود هيچ ضرورتي و با تصميم فردي و بدون حتي اطلاع هيات وزيران، نماينده ويژه در امور خاورميانه و آسيا معرفي مي‌كنيد هر چهار شرط مذكور در قانون اساسي را نقض كرده‌ايد. به عبارت زير از متن حكم آقاي مشايي كه مشابه آن در حكم ديگري هم آمده است توجه بفرماييد: «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق روابط و گسترش همكاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه… همه دستگاه‌ها و نهادهاي مربوط موظف خواهند بود در فرايند طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي درخصوص منطقه خاورميانه در هماهنگي كامل با جنابعالي اقدام نمايند.
آيا به اين ترتيب، جايي براي وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و دبيرخانه آن و وزارت اطلاعات باقي گذاشته‌ايد؟
كدام عقل سليم با نگاه سيستمي و تقسيم كار معقول سازماني اين گونه مداخلات را حتي از سوي افراد كاملاً با صلا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!