وقتي “كوروش ” و “كاوه آهنگر ” مقابل احمدينژاد زانو زدند

خبرگزاري فارس: “كاوه آهنگر ” وارد سالن شد و با در دست‌ داشتن نيزه‌اي كه پرچم چرمي “كاوه ” روي آن قرار داشت، مقابل احمدي‌نژاد زانو زد و رئيس جمهور چفيه‌اي را روي گردن “كاوه آهنگر ” انداخت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!