مرگ براین اوضاع

هیچکس تردید ندارد و قطعا حاکمیت نیز دچار این تردید نیست که : زمانی
می‌توان از پایان جنبش سخن گفت که یا بیم از انفجار جمعیت معترض در
خیابان‌ها و ضرورت آماده باش نظامی و شبه نظامی دیگر وجود نداشته باشد و یا
فراتر از این، برای معترضان جواز رسمی تظاهرات و راهپیمائی صادر شود. بقیه
ادعاهای حاکمیت، فراتراز ادعا نیست و در هیچ حسابی جز حساب رویائی حاکمیت
نمی گنجد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!