چی فکر میکردیم و چی شد

گفته میشود که با یک عکس به اندازه چند هزار کلمه میشود حرف زد. ولی با پیشرفت تکنولوژی اینک یک ویدیو کلیپ کوتاه کار میلیونها کلمه را میکند.

چی فکر میکردیم و چی شد:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!