آیا کشورهای ما بازیچه دست مثلا ابرقدرتهاست؟

آیا کشورهای ما بازیچه دست مثلا ابرقدرتهاست؟

حدود یک میلیارد ونیم مسلمان در جهان زندگی میکنند ولی متاسفانه اکثر آنان در عقب افتادگی هستند و همانطوریکه مینویسند بین این همه مسلمان تعدادی کسانی که مثلا جایزه نوبل را برنده به اندازه انگشتان دست است.  ما همه معتقدیم که متاسفانه خیانت به ما توسط بیشتر خودی ها انجام میگیرد تا مستقیما بدست بیگانه ها؟ 

آقای ریگان میگفت که آقای کارتر اشتباه کرد که با دادن وسیله و پول بوسیله آقای یزدی زیر پای شاه را خالی کرد.  البته من اینرا در اینترنت خوانده ام و صحت و درستی آن را به خبرگان وامیگذارم. ولی آنچه که مسلم است هنگامیکه جوانان کمونیست در کشورمان به قدرت رسیدند آمریکا با دادن پول و اسلحه نگذاشت که این جوانان کمونیست برای مردم کار کنند. آنان به گفته مردم خودمان نه میخواستند ثروتمند شوند و نه چشم داشتی به شهوت رانی و تجمل داشتند آنان میخواستند که برای مردم کار کنند و مردم هم خودشان اینرا قبول دارند منتهی آمریکا با مسلح کردن طالبان و القاعده و تمرین بن لادنها کشورمان را بخاک و خون کشید و همه را بر علیه همدیگر تحریک کرد. و یک کشور سوخته بما تحویل داد. اکنون هم سالی بیشتر از یک صد میلیارد دلار خرج میکند تا مثال با بن لادنهای خیالی که خودشان پرورده اند نزاع کنند. 

آمریکا عملا کشورهای ما را بهم میر یزد و وضع را مغشوش میکند تا ما همچنان عقب افتاده باقی بمانیم.  در صورتیکه در کشورخودشان به مردم آزادی میدهند در کشورهای ما مردم را علیه هم تحریک و دسته بندی میکنند تا همیشه ما با هم در نزاع دایمی باشیم. فکر میکنید که جنگ بین شیعه و سنی را چه کسی دامان میزند و راهنمایی میکند. البته اگر مردم ما هشیار بودند شاید در دام این اختاپوس نمی افتادند. مردم ما را آواره و سرگردان میکنند تحصیلکرده های ما در آمریکا به کارهای بدنی بایست بپردازند تا نتوانند به کشورهای خودمان خدمت کنند.

در آمریکا مردم طبقه متوسط را هم به بند میکشند و غارت میکنند. دولتهای محلی به آنان جواز و پروانه کار میدهند وقتی که تمامی وقت و سرمایه خود را در کار خود ریختند پروانه را باطل میکنند و تمامی سرمایه را بدین ترتیب از بین میبرند. در آمریکا یک کشور بل بشویی هست همه دستگاه عظمیم آن بیهوده و بی مورد است و هنگامیکه که احیتاجی داشته باشی به هر شماره تلفنی که تلفن بکنی به تو یک شماره دیگر میدهند و آخر سر بجای تلفن اول بر میگردی که میتوانی در پیامیگیر یک پیام بگذاری که هیچوقت به تو جواب نمیدهند. در آمریکا بایست خیلی مواظب باشی که دزدان و دغلان بطور قانونی کار میکنند. آمریکاییان به هیچ کس اعتماد نمی کنند و همه دیر یا زود می فهمند که بایست در اینجا خیلی مواظب باشی که یک دولت محلی بی تفاوت و شاید بیرحم میخواهد سرمایه ات را غارت کند.

بعضی از سیاه پوستان به نوعی دیگر به حاشیه رانده میشوند به آنان اینطور تلقین میشود که اگر کار نکنند و تنبلی کنند آقا و خانم حساب میشوند و اگر کار کنند برده اند. این سیاه پوستان بقدری میخورند تا تبدیل به یک خیک میشوند و در آنصورت عضوی بیکاره میشوند. شاید سیستم اینطور میخواهد که مردم خنک وخیک باشند تا بتوانند هر کاری که میخواهند بکنند.

کسی که میتوانست در مثلا خاورمیانه یک فرد مهم و کار آمد باشد و بتواند مثمر ثمر هایی باشد در آمریک تبدیل به یک کارگر ساده بدنی میشود.  بیهودگی سیستم قضایی و پلیسی آمریک شاید برای همه روشن نباشد.در مسایل مثلا قضایی آنقدر کاغذبازی در یک کار کوچک نهفته است که شخص مجبور میشود کنار برود. در آمریکا عملا قانون در دست ثروتمندان و دزدان و کلاشان میباشد و کسی که وابستگی و ثروت زیاد نداشته باشد عملا از بین میرود. شاید آمریکا بهشت شیادان باشد و همه آنان در پناه قانون در امان هستند. دولتهای محلی که حتی مدارک خودرا هم قبول ندارند و مرتب میخواهند مردم را تیغ بزنند و زیر ورو را ببرند.  بی تفاوتی و بیهودگی در آمریکا غوغا میکند. خرید هر چیز در آمریکا یک ریسک است و گرفتن وام یک ریسک بزرگتر. در آمریکا براحتی وام میدهند و هر روز بهره ها را در نوسان در میآورند بطوریکه شخص وام گیرنده مجبور شود زیر و رو را به بانک بدهد. بانکها نظیر کانگستر ها عمل میکنند اول بهره را پایین میگیرند و مرتب بالا میبرند تا شخص نتواند بهره را بپردازد در آنصورت پیش قسط هارا بالا میکشند. در آمریکا قانونی برای حمایت مردم متوسط نیست و همه کارها و همه راه ها به سرمایه داران بزرگ ختم میشود و آنان هستند که همه مال افراد را غارت میفرمایند.

مهندسی با چهل سال سابقه کار یک دلار هم پس انداز ندارد زیرا سیستم او را بدهکار کرده است و هرچه که دارد بایست نزول بدهد. شاید اسلام بدرد آمریکا بیشتر بخورد تا کشورهای ما و نزول را حرام کند. زیرا در اینجا تورم نیست و واقعا مردم بایست نزول گران بدهند. هرچه که بخری سقوط قیمت دارد ولی بانک بهره بالا میخواهد. می بینید که آمریک هم بهشت نیست بایست کار کنید و نتیجه کار را دودستی به عنوان بهره به بانکها بدهی. متاسفانه با سابقه فکری شرقی بزودی در اینجا آس و پاس میشوی هرچه به دانشجوی عربم گفتم که خانه نخر گوش نداد. خانه ای خرید و تمامی پس انداز خانوادگی اش را بعنوان پیش قسط برای خانه داد. خانه نزول قیمت کرد و بهره ها بالا رفت و او نتوانست قسط خانه را بدهد و خانه حراج شد. او حاضر بود که حتی خانه را به قیمت حراج که نصف قیمت واقعی بود بخرد ولی سیستم خانه را به او نمی فروشد و به کس دیگری فروخت. چند روز پیش گریان نزد من آمد و گفت ایکاش حرف شما را گوش میکردم من تمامی پس انداز خانواده ام را لو دادم و همه را ضد تورم از بین برد. بفرمایید اینهم بهشت دنیا آمریکا. میگفت روی بازگشت به کشورش را ندارد و نمیداند چه بکند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!