افشای فاز نهایی کودتا در سند شورای عالی امنیت ملی

هدف اصلی سند، توجیه رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از اعضای هرم قدرت برای همراهی تمام عیار با حذف هاشمی است. آنها در این سند بخش مهمی را با سرفصل “عبور از قانون و رهبری” مشخص کرده اند و چینش اطلاعات مربوط به این بخش به گونه ای است که خطر هاشمی را به عنوان اصلی ترین چهره حامی تحدید رهبری برجسته می کند. آقای خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن تا حد زیادی با پروژه حذف هاشمی همراهی کرده است اما انتظار احمدی نژاد و حامیانش این است که رهبر جمهوری اسلامی او را به طور کامل از مناصب اش در قدرت کنار گذاشته و به حاشیه بفرستد. با این حال هواداران حذف هاشمی سیاست گام به گام را نیز کنار نگذاشته اند. آنها با معرفی “مهدی هاشمی” فرزند هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مسببان اصلی اعتراض های پس از انتخابات، خواهان بازداشت و محاکمه وی شده اند. قوه قضاییه که به طور روز افزونی تحت تسلط دولت درآمده برای وی کیفرخواست تهیه کرده و و… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!