نقش بابيان و بهائیان در انقلاب مشروطه

روحانیون برای ضربه زدن به مشروطه سعی می کردند که مشروطه را فکر بابی/بهائی و مشروطه خواهان را بهائی معرفی کنند. آنها مشروطه را خلاف شرع و مشروطه خواهان را مخالفین دین و شریعت نبوی معرفی میکردند که هدفی جز ضربه زدن بر اساس دین مبین ندارند و از این راه مردم را بر عليه آنان تحريک می کردند.

For a closer more comprehensive study of history

please see below

 

http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/21/نقش-بابيان-و-بهائیان-در-انقلاب-مشروطه-2/ 

http://postsecularism.wordpress.com/2010/09/21/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!