اسمال آقا / سنت گرا

نسخه جدید ترانه«سوسن خانم» با عنوان «هدیه عروسی مبصر کلاس مدرسه فمینیستی به سوسن خانم و اسمال آقا: شروط ضمن عقد یادت نره!» به بازار جنبش زنان آمد.

متن کامل این ترانه:
– اسمال آقا / سنت گرا
– غیرت بالا / شازده آقا
*
– می خوام بیام در خونتون
– نمی خواد بیای
– امضاء بگیرم ازتون
– نمی خواد بابا
– می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون
– بگم شروط ضمن عقدتون / تا بشه برابر زندگی تون
– بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
– حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه
*
– اسمال آقا / سنت گرا
– غیرت بالا / شازده آقا
– می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / بگم شروط ضمن عقدتون / تا بشه برابر زندگی تون
– بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
– حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه
– تجدید فراش / بی خیالش باش
– بده بهش حق طلاق
*
– حالا نمه نمه می شیم ما برابر
– اسمال آقا، حالا شدی باکلاس تر
*
– می گم حق برابر، بده به من
– می گه کدومشو می خوای، عزیز من
– حالا طلاق ملاقه
– خروج مروجه
– حق خروجه
– هر چی باشه
– شروط عقد 7 تا باشه
– حضانت ام یکیش باشه
*
– حالا بنداز دور تو این غیرت رو
– نپذیر تو رسم این بکارت رو
– حالا امضاء کن تو این شروط رو
– می خوایم بشیم برابر
*
– صبح که اومدی دفترخونه
– گفتم امضاء کن اینا رو ، دونه دونه
– تا بشه زندگی مون یه نمونه
– حق شغل و تحصیل، بی بهونه
– حق طلاق و حضانت دونه دونه ، خودت بده به من آقا، دونه دونه
*
– نگو نمی شه
– نه نمی شه
– نگو نمی خوای
– نه نمی خوام
*
– سوسن خانم / مهریه دوست
– عشوه نیا / دختربلا
– می خوام بیام در خونتون
– نمی خواد بیای
– امضاء بگیرم ازتون
– نمی خواد بابا
– می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / پاره کنم من اون مهریه تون / تا بشه برابر زندگی تون
– بابا می خوام بگم مهر بالا، هیچ نون و آب نمی شه
– حق طلاق داشته باشی قشنگ ترم می شه
*
– حالا نمه نمه، می شی تو برابر
– سوسن خانم، حالا شدی باکلاس تر
*
– دختر بلا / مهریه دوست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!