جها ن آ شفته

 

 

آ سما ن را دوباره می بینم
با م_  شب پر ستاره می بینم

موکب_ شب فروز_ پروین را
همچو صد ‌گو شواره می بینم

در سرا پرده ی شب پاییز
نقش آ ن ماهپاره می بینم

چون فراق اش ‌توان نه می دارم
چشم ورخ ، سوگواره می بینم

روزگاری عجیب در پیش است
عا لمی پر شراره می بینم

جای دشت شقا یق و نسر ین
سر به سر،  شورزاره می بینم

باغ و بستان، اسیر بال کویر
کرکسا ن ، هرکناره می بینم

بهر فتوا و روضه و خطبه
واعظا ن ، صد هزاره می بینم

د ا نش ، آزادگی ، مروت را
خا لی از گاهواره می بینم

جنگ و تخریب و محو آزادی
در جها ن ، بیشماره می بینم

منوچهر سعا دت نوری

  بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!