وضوی بی ولایت آب بازی است

عبادت بی ولایت حقه بازی است
نماز و مسجدش بتخانه سازی است

چرا دشمن نمیخواهد بفهمد؟
وضوی بی ولایت آب بازی است

— سازمان اتوبوسرانی شهرداری بند انزلی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!