کشف بزرگ ایاتوله میبدی درتلویزیون پارس

جناب ایاتوله میبدی از اینکه در پایین اینطور خشم خود را بر سرتان ریخته ام یکه نخورید، این طبیعت من است که  با هر کسی که با ایرانی و ایرانیت دشمنی کند دشمنی جانانه میورزم.  ایاتوله  میبدی، شخصی که بجای خون سیب زمینی در رگ هایش جریان دارد، شخصی که یک جوغیرت ایرانی در بدن او وجود ندارد، گویی که تمام غیرت ها از موجودیتش دود شده و بهوا رفته است، یک انسان کاملا تهی ازغیرت، کسی که با هر وزش بادی به همان طرف میخزد، کسی که نان را بنرخ روز میخورد. کسی که تره برای تازی خورد کردن هایش را پشت ماسک ایرانی بودن پنهان کرده است.  مدتی با تشکیل میز گرد دینی و بهانه ایجاد مباحثه آزاد در باره ادیان سعی بر این داشت که دوباره اعتقاد اسلامی را در دل بیدار شده مردم از این اهریمن، القا کند که خوشبختانه با مخالفت مردم ان را از وی گرفتند. بیخودی نیست  که بعضی اشخاص بر روی air  میایند و به او لقب مزدور میدهند بلواقع معنای این لغت اینستکه کسی پول میگیرد تا کاری ضد میهنی و ضد ملی انجام دهد و این دقیقا کاری است که ایاتوله میبدی با پولی که از IRI و یا CIA توسط امدادگران غیبی به او میرسد انجام میدهد. تعجب نکنید اگر میگویم CIA ، این سازمان تلاش ۳۰ ساله در کنترل ارسال اطلاعات به مملکت ما داشته است و همواره سعی داشته است که  با کنترل رسانه های گروهی و برنامه های آنها در میزان و کیفیت اطلاعات ارسالی به مملکتمان نظارت داشته باشد و بدینوسیله سطح اطلاعات مردم در کشور مان را پایین نگهداشته  تا بتواند کماکان به امیال امپریالسمی خود ادامه بدهند.    مدتی است که از تلویزیون های مختلف شاهد این مباحثه هستم که جناب ایاتوله میبدی، سعدی شاعر سخن پرور ایرانی را شاگرد محمد تازی قرار داده است و یا اینکه محمد تازی را استاد سعدی قلمداد کرده و ایشان کشف کرده اند که سعدی سخن پروری و شاعری را از محمد تازی  فرا گرفته است. در ابتدا این را باور نکردم ولی دو روز پیش که بر حسب اتفاق برنامه ایاتوله را در تلوزیون پارس تماشا میکردم با چشم ها و گوش های خود دیدم و شنیدم که ایشان میگفت با با من گفته ام که محمد گفته است که “مسلمانان اعضای یک پیکرند” و سعدی این سخن را گرفته و ان را به تمام آدمیان نسبت داده است که “بنی آدم اعضای یک پیکرند” . اگر این صحبت را یک شخص عامی میکرد خوب میگفتیم او از روی بی اطلاعی این سخن را میگوید ولی در برابر کسانی که  با صطلاح در کار شعر و ادب هستند و اینگونه سخن میرانند نمیتوان آرام نشست و چیزی نگفت فقط انسانهای ساده لوح هستند که میتوانند فریب چنین افرادی را بخورند و دم بر نیاورند و همچنین  گروها یی که وابسته به نظام IRI هستند که مسلما نه تنها چیزی نمیگویند بلکه مرتب بر روی air میاند و با مداحی هایی که مخصوص اعضای حکومت اسلامی است ایشان را تر و خشک میکنند. به این مردک باید گفت چیزی که  محمد تازی به افراد خود که دائم در نزاع و ستیز با همدیگر بر سر تقسیم اموال غارت شده میبوده اند گفته است اینستکه  “مسلمانان باید با همدیگر برادر باشند ” و انگیزه محمد برای گفتن این مطلب ان بوده است که  از اختلاف و ستیز بین آنها جلوگیری کرده باشد. در حالیکه شعر سعدی بزرگ بر اساس برانگیختن انگیزه نوع دوستی و کمک به هم نوع بین انسانها  بوده است و همین طور که ملاحظه میشود نه تنها عبارات گفته شده با همدیگر در مغایرت  کامل هستند بلکه  بین دو انگیزه در پس گفتن آنها هم فاصله از زمین تا آسمان است.  
بنى آدم اعضای يک پیکرند  که در آفرينش ز یک گوهرند چو عضوى به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی

 منصور راستانی ، PhD  http://defendingiraniandemocracy.blogspot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!