تشته گان قدرت و تمامیت خواهی ثروت بی نهایت و شهوت بی انتها.

تشته گان قدرت و تمامیت خواهی ثروت بی نهایت و شهوت بی انتها.

چرا بشر میخواهد که دیگران را به هر نحوی که شده برده و به اسارت خودش در آورد. یا با پول و یا با وعده و یا به زور و یا با سو استفاده از دوستی و احساسات نوع دوستی. همه اینها متاسفانه در خدمت کسانی هست که میخواهند به عنوان تافته جدا بافته دیگران را استعمار و استحمار کنندو از بی خبری و بی تفاوتی سیستم و ظلم و جور حاکم سو استفاده میکنند.

تشنه گان قدرت و تمامیت خواه به محض اینکه سوار خر مراد شدند بقیه را لت پار میکنند و تنها خودشان و شریکهای استراژیک خودرا تا مدتی در قدرت و غارت سهیم میکنند. قدرت مافیایی و گروه هایی که با داشتن پول و امکانات مردم را برده و اسیر خود میکنند. اینطور که میگویند مافیا با پول مردم و تبه کاران حرفه ای را میخرد و بعد هم با کمک عوامل خود از تنبه آنان جلوگیری میکنند و با دادن باحتمال رشوه و پول پرونده های قتل و غارت مامورین خود را اگر هم دستگیر شود بایگانی میکنند. سیستم فاسد و پولکی موجود شاید در تمامی گیتی نیز دستورات آنان را کم بیش اجرا میکنند. این سیستم با تکیه بر بی تفاوتی ارگانهای پلیس و شاید هم دادگاه ها همچنان به کارهای مثلا غیر قانونی خود ادامه میدهد و دم به تله هم نمی دهد. میلیادر های افسانه ای و ثروتمندان فاسد همه در پشت این گروه هستند کسانی که از راه های غیر قانونی و دادن رشوه و غارت به سرمایه های کلان غیر مشروع رسیده اند و احتمال از دادن مالیاتهای واقعی نیز باز با سواستفاده از پول و امکانان خود فرار کرده اند.

از هم پاشیدن کشورهای مثلا در حال توسعه یا دنیای سوم با سو استفاده از کمبود های آنان و با دادن وعده های سرخرمن و گول زدن طبقات ساده دل و عوام و با سو استفاده از جهل و خرافات و با کمک عوامل خاین و خود فروخته خودشان این بار ملتی را به زنجیر میکشند. آنان برای بازاریابی و فروش مهمات و مواد منفجره و مواد مخدر خود با سردمداران یا خاین و یا ابله وارد مذاکره می شوند و مردم را دیار را غارت و به انجیر اعتیاد و جنگ و نفرت افکنی و قتل غارت سوق میدهند. با سو استفاده از دیوانه گان قدرت و شهوت و بال و پردادن به آنان و تلقین و تشویق و بزرگنمایی آنان راه را برای رسایندن آنان به اریکه قدرت فراهم میکنند. 

دیوانه گانی را که نه قدرت درک سیاست بین المللی دارند و نه تحصیلات و تجربه کشورداری و نه قدرت درک و استدلال را به اریکه سلطتنت میرسانند و با دادن امیتاز و با بوق کرنا و با سو استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در اخیتار دارند از یک ابله و یک دیوانه یک بت مقدس و قابل احترام و قابل ستایش و تقدیس میسازند و به خورد ملتی که در گیر خرافات و اوهام هست میدهند.  سپس دیوانه مزبود را که حالا یک دیکتاتور ابله هست کمک میکنند تا نیت های حیوانی آنان را دنبال کند. 

خودتان میدانید که نمونه اش همان صدام مشهور است که یک لات ابله بود که نه سیاست بین المللی را میدانست نه زبان خارجی بلد بود و نه فهم درک درستی از اوضاع اطراف خود داشت دیوانه ای که خود را باحتمال خدا می پنداشت با تکیه به حماقت خود آتش افروزی و کشت و کشتارهای بی سابقه ای انجام داد اکنون خود آمریکایی ها میگویند که به او اینقدر وسایل جنگی میدادند که نه پیروز شود و نه مغلوب؟ در حقیقت صدام عروسک و بازیچه ای در دست سیستم غارت  بین المللی بود که با تکیه بر حماقت و ابلهی او درآمدهای نجومی داشته باشند و ملت های منطقه را هم سردرگم و ضعیف کنند.  نشانه آنهم خرابی ویرانی و از بین رفتن بیش از پانصد میلیارد دلار خسارت است. 

دیوانه گانی نظیز صدام متاسفانه کم نیستند و استعمار و ستحمار بین المللی دسترسی به بسیاری از این نوع صدام ها دارد.  آنان یک تمامیت خواه و یک دیوانه میخواهند که به عقل سلیم و دانش روز مجهز نباشد و در دریای خیالات واهی غرق شده باشد و از خود بی خبر و عروسکی در دست آنان برای خیمه شب بازی هایشان باشد.

سو استفاده از بارویهای کلاسیک مردم نیز راهی دیگر برای غارت و از بین بردن طبقه متوسط اجتماع میباشد. خودتان نگاه کنید که یک رژیم از بین میرود و یک رژیم دیگر سر پا میشود که با دروغ و نیرنگ بساط خود را پهن میفرماید.  دانسته یا ندانسته به خرابی و قتل و غارت و از بین بردن امکانان یک مردم و یک کشور می پردازد. با تمامیت خواهی و غرور همه را طبق دستور اربابان به جان هم می اندازد. شیعه و سنی را برعلیه هم بسیج میکند و مسلمانان را بر ضد سایرین تشویق و تهیج میکند تا به قتل و غارت دیگر باورهای فلسفی بروند و دمار از روزگار آنان در بیاورند و تخم کینه و نفرت را خوب بپاشند و خوب آبیاری کنند. 

دانشگاهها و مدارس حرفه و هنری را تخریب کنند و مردم با بسوی حماقت و خرافات سوق دهند. میلیونها نفر را آواره کنند و یا به اعتیاد سوق دهند مردم را وادار کنند که به سبب فقر یکدیگر را لو دهند و یا بچاپند و کار را به دادگستری  بی تفاوت و بمن چه بکشانند. کاری میکنند که اعتماد و علاقه از بین برود و مردم به یک مشت غارتگر غیر حرفه ای تبدیل شوند که چون مجبورند به هیچ کس رحم  نکنند و انصاف را کناربگذارند. 

دین ملیت دوستی ها علاقه ها همه مورد سو استفاده قرار میگیرد تا مردم بتواند خزنده وار مثلا زندگی کنند. با تخریب انسانیت و دوستی تقریبا همه را علیه هم بسیج میکنند. دزدی فساد رشوه خواری بدی هرزه گی  دروغ دورویی و تظاهر به دین و آیین همه از ویژه گی های این سیستم است. تحصیکرده ها و نخبه های یک کشور مجبور میشوند که به دریوزه گی به کشورهای مثلا پیشرفته پناه ببرند و این بار مستقما زیر نظر آنان فعالیت نمایند.

کسانیکه از اتهام دینی و یا غیردینی فرار کرده اند اکنون باید مورد هجوم ملیون افراطی کشور میزبان باشند و چون عده ای از آنان خیانت کرده و دروغ گفته اند بایست انتقام پس دهند. خلاصه دیوانه قدرت و شهوت و ثروت زندگی را برای مردم عادی تباه میکنند و با اجرای حیله های تاریخی آنان را بجان هم می اندازند و قدرت را در دستهای فاسد خود میگیرند.  این سیستم با جنگهای زرگری مردم را گول میزند. هیچ سیستمی در دنیا در این شرایط فکر رفاه و آسایش مردم دنیا نیست آنان فقط برای منافع خود سینه سپر کرده اند. جهانخوران تنها برای منافع خود اقدام میکنند و تمامی گفته های آنان تبلیغ دروغ است و بس.

در گذشته شاید کشورهای مثل انگلیس و یا فرانسه بطوری درگیر این غارت و سو استفاده ها بودند ولی حالا یک سیستم متحد و هم فکر دارد دنیا را به نفع عده ای قلیل ولی بی نهایت ثروتمند اداره می کند. در این سیستم هیچ کس دیگر امنیت ندارد و هر آینه ممکن است دیکتاتور خود را پایین بکشند و تنبیه کنند. 

تنها راه رهایی از این اختاپوس همانا داشتن علم دانش و دوستی و مهربانی همکاری و احترام متقابل بهم و همکاری و همیاری است. وگرنه تمامیت خواهی رشوه خواری فساد بسرتان همان میآورد که به سر صدام در آورد.  روسای کشورهای دنیای سوم بیایید که لااقل از راه صدام درس بگیرید. آیا او توانست از میلیاردها ذخیره ارزی اش استفاده بکند؟ آیا توانست که از دوازده کاخ سلطنتی اش بهره وری بنماید. آیا مثل یک قاتل بی ارزش با طناب دار اعدام نشد؟ آیا فرزندانش زندگی بهتری داشتند؟ با ندانم کاریهایش چه بر سر خود خانواده اش و ملت عراق در آورد. نظیر او بسیار است بیایید پند بگیرید و برای مردم و ملت کار کنید خود را تافته جدا بافته ندانید. تساهل را پیشه کنید شما هم همیشه براریکه قدرت سوار نخواهید بود کاری کنید که دادخواهی عدالت و انصاف و مروت و دوستی احترام جایگزین بی تفاوتی دزدی فساد شود.

با تمامیت خواهی های خودتان در حقیقت تیشه به ریشه خود زده اید  و به دیگران هم یاد میدهید که تمامیت خواه باشند و وقتی به قدرت رسیدند بر سر شما هم همان بلا را بیاورند که شما بر سر دیگران در آورده اید.

از حرف به عمل برسید اجازه بدهید که دیگران هم حرف خودرا بزنند. بیاد داشته باشید که هر آینه ممکن است که جای محکوم و حاکم عوض شود. کاری کنید که حتی دشمنان شما هم به شما برای رعایت کردن حقوق انسانها احترام بگذارند نه شما را ابله دیوانه بدانند.  گفته های مولانا سعدی و حافظ را بخاطر داشته باشید که این دنیا محل گذر است خوب و بد میروند و آنچه باقی میماند نام نیک است و نام بد. مثل صدامها و یا هیتلر ها نباشید. مثل چارلی چاپلین باشید که پیام های انسانی میداد.

جنگ کردن با باورها دیگران کاری بیهوده است و جز شگفتن آنها کاری دیگر نمیکند. مگر بریدن سر حضرت حسین به دست عوامل یزید توانست او را بر اریکه سلطنت حفظ کند؟  آیا هیتلر توانست با کشتن پنجاه میلیون نفر قدرت شیطانی خود را نگه دارد؟  جهان در برابر مولانا سر تعظیم فرود میآورد و از هیتلر یا یزید به بدنامی یاد میکنند و به آنان لعنت و نفرین میفرستند.  راه را مولانا بشما نشان داده است از راه راست منحرف نشوید. شرایط کنوی فرق میکند بازیچه دست ابر قدرتها و سیستم جهنمی آنان نشوید. بخود آیید و انسانی والا باشید. از تاریخ درس بگیرید. شما هم همیشه در مکان قدرت باقی نخواهید ماند.

کاری کنید که تاریخ از شما به نامی نیک یاد کند والسلام.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!