پدر عروس در نیویورک

تسبیح بدست درحال تفرج در نیو یورک حاجی اسفندیار رحیم آقا مشایی پدر عروس و یار گرمابه و گلستان « رییس جمهور» نظام پر برکت در واکنش به فشاربین الملی برای توقف سنگسار   بانو سکینه محمدی آشتیانی میگوید:

« اگه فشار بین الملی بود الان از هسته ایش دست میکشید نه سکینه محمدی»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!