شعرهای تخمی زیاد داریم

.

.

ما از این شعرهای تخمی زیاد داریم
بیش از آن، احمق و اُلاغ داریم

گر نانِ شب نداریم
جای آن چرت و پرت زیاد داریم

شغل نداریم، اما
قبضِ برقِ میلیونی داریم

شستشوی مغزی فراوان داریم
حکمِ زندان تا ابد داریم

گاز و نفت اقیانوسی داریم، لیکن
تنورِ تپاله گُهی فراون داریم

توسعهء انرژی هسته ای داریم، لیکن
چندین هزار مفت خور و ساندیس خور داریم

انتخاباتِ متعدد زیاد داریم
لیک یک رئیس جمهور انتخابی کم داریم

شکر ایزد، شاعر زیاد داریم
قاتل و چاقوکش، فت و فراوان داریم

قصد پرواز در فضا داریم
در عوض روی زمین شکنجه زیاد داریم

گر یکی به سنگسار محکوم شد
به دارش میکشیم، بسا بخشش داریم

اگر یک مُشت تحریم اقتصادی داریم
بعوض لافِ بسا زیاد داریم

رهبری داریم بهتر از یک چوپان
فقط یک امامِ زمان کم داریم 

اگر تو شاعری من بچه شیریم
دو لنگت در هوا… (خدا را شکر، سانسورِ شدید زیاد داریم)

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!