بازداشت دبیرکل و گروهی از اعضای نهضت آزادی ایران

گروهی از اعضای نهضت آزادی ایران از حمله ابراهیم یزدی، دبیر کل، مهندس هاشم صباغیان نهضت آزادی امروز بازداشت شدند

به گزارش «میزان خبر» دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل، مهندس هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی ، دکتر علی اصغر غروی، مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی، مسئول شاخه زنجان، ورپایی و مصلحی امروز بعد از ظهر بازداشت شدند.
به گزارش رسیده بازداشت بعضی از افراد همراه با ضرب و شتم بوده است.
گزارشهای تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!