جنگ زرگری با کمر بند سبز ایمنی اسلامی به نفع غرب

جنگ زرگری با کمر بند سبز ایمنی اسلامی به نفع غرب

غرب برای کسب منافع خود برای بل بشو و خرابی در سایر کشورها آمادگی تمام دارد. ژنرال مشرف میگوید که غرب برای کسب منافع بیشتر از دین اسلام سو استفاده کرد و بنام جهاد و دفاع مقدس جنگجویان اسلامی را تا دندان مسلح نمود ولی بعد از فروپاشی کمونیست این همه جنگجوی مسلح را که حدود بیش از سی هزار نفر میرسیدند و تنها میتوانستند بجنگند را بحال خود رها کرد و بجان مردم انداخت.

مسلم است که غرب تنها در فکر ادامه منافع خود است و در این راه از خرافات و عقب افتادگی و خیانت و تمامیت خواهی و پول پرستی و دزدی و فساد سو استفاده میکند تا مردمی را و ملت هایی را زمین گیر نماید و بتواند منافع بلند مدت خود را حفظ کند. با درهم کردن اوضاع و دادن قدرت بدست دیوانه گانی نظیر صدام غرب ملتها را عملا نابود و بیچاره میکند. جوانان به اعتیاد روی میآورند و یا برای در یوزگی به کشورهای مثلا پیشرفته پناه میبرند. دیوانه گان سر قدرت به کشتار و از بین بردن اخلاق و دانش می پردازند تا ملت مجبور به دزدی  رشوه خواری و فساد گردد.

اختلافات گروهی  قومی مذهبی و غیره را هم دامن میزنند تا انرژی مردم را بگیرند. و اشخاصی هم که میخواهند با دلسوزی کاری انجام دهند را خانه نشین و لجن مال میکنند.  آنان از دین به عنوان حربه ای برای زمین گیر کردن مردم سو استفاده میکنند. تمامی تلاش آنان است که مردم از اخلاق دین واقعی و دوستی و اتحاد فاصله بگیرند و بی تفاوتی و بی خبری و دزدی فساد رونق بگیرد.

رهبران خاور میانه بایست خیلی هشیار باشند تا در دام این سیاستمداران خبره و کار کشته نیفتند. تیمسار مشرف به شفافی گفت که مسول همه خرابیها و قتل و غارتها و حتی حمله به برجهای آمریکایی غیر مستقیم همان غرب است که برای نبرد با کمونیست بین المللی از اسلام بنیادگرایی سو استفاده کرد. گرچه عین همین حرف را هم آقای پرفسور دکتر احمدی نژاد هم فرمودند.

سیستم پیچیده و بغرنج سیاسی جهان همه خرابکاریها را میکند و انگشت خود را بهمه کس و همه چیز فرو میبرد و از اختلافات و خرافات و جهل و بیسوادی و تمامیت خواهی و قلدری عوامل خود از میان ملت های دنیای سوم سو استفاده میکند. همان آقای مطهری هم گفت که کمونیست و کاپیتالیست و سایری ایست ها حتی اسلام هم میتواند در دست خاین ها بصورت قیچی عمل کند که با وجود اختلاف راه هر دو مردم بینوا را قیچی میکنند.

تنها راه رهایی ما دوری از فساد دزدی رشوه خواری مهربانی و خدمت به مردم است و پیشبرد دانش و اخلاق واقعی و دینی که بر مبنای انسان دوستی و خدمت به خلق پایه گذاری شده باشد نه جهالت و کشت و کشتار. عبادت بجز خدمت خلق نیست  به عمامه عبا و دلق نیست.  کارکردن و تولید هم عبادت است.  ای بی خبران کجایید کجایید  در دشت و صحرا حیران چرایید محبوب در اینجاست بیایید بیایید. به امید روزی که کشورهای ما هم متحد شده و با بالندگی بتوانیم در حد ایالات و ولایات و اتحادیه اورپ باشیم. تنها راه رهایی دوستی علم و اتحاد است و اینکه تساهل را بجای تعصب بکار ببریم و به باورهای هم احترام بگذاریم و سر فلسفه وجود و دین مذهب بجث های غیر دوستانه نکنیم. وگرنه غرب طبل نابودی مارا به صدا در خواهد آورد. و با کمک جاهلان دیوانه گان قدرت و ثروت و شهوت پرستان و خرافه پرستان بی خبر از خدا و دزدان و قاتلان حرفه ای کشورهای ما را ویرانه خواهد کرد. نمونه اش افعانستان است و مردم مارا بخاک سیاه خواهد نشاند. دین از کلام مولانا بیرون میآید  یا سعدی و یا حافظ نه از دهان دنیا پرستان شهوت پرست خود خواه تمامیت خواه وابسته به غرب یا شرق یا شمال و یا جنوب که دانسته یا ندانسته کمر به غارت و قتل و کشتار خلقهای ما بسته اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!