داستان دو سرباز

نجا عبود سرباز عراقی همیشه فکر می کرد فرشته ای از آسمان آمد و او را در عملیات فتح خرمشهر نجات داد. در حالی که در خون خود غلتیده و در سنگری دراز کشیده بود، به الله پناه آورد و از او خواست که جانش را حفظ کند. یک بسیجی ایرانی دعای او را مستجاب کرد. او از مرگ رهانیده شد و به اسارت ایرانیها درآمد. اسارتی که ۱۷ سال ادامه داشت.

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2009/02/000000_ptv…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!