وکلای بی بو و خاصیت

محمد علی دادخواه از معدود وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که هنوز جانیان اسلامیستی حاکم بر جان و مال ایران و ایرانی دخلش را نیاورده اند. ولی این امر بدان معنی نیست که برایش پرونده سازی نشده باشد. در چند روز آینده این وکیل هم باید از موکلین خود دفاع کند و هم از خودش.

پرونده اتهام او به “داشتن اسلحه، مواد مخدر، کتب ضاله و مشروب ” که سال پیش برای چندین ماه برای آن در “بازداشت موقت ” مهمان حضرات بود دوباره به جریان افتاده و آقای دادخواه باید ثابت کند که در دفتر کارش “اسحله، مواد مخدر و کتب ضاله” نگاه نمی داشته.

خوشبختانه مورد اتهام ” مشروب ” را حضرات قبول کرده اند که مدر ک جرم شربت شاهتوت بوده و مختومه اعلام شده است.

جالب آنکه وکیل او در دوران “باز داشت موقت ” آقای عبدالفتاح سلطانی بود که بعداً برای او هم پرونده سازی شد و مدتی هم او در “بازداشت موقت ” مهمان حضرات بود.

وکلای ایرانی در آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آزاد، به شُکرانۀ سلامت وارد گود شوید. همکاران باشرف و وجدان شما در ایران گرفتارند و شما فارغ از حال و روزشان و انگار نه انگار.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!