با این افتضاح قضایی، محسنی اژه‌ای باید برود!

چکیده : گزارش روز گذشته روزنامه ایران و شرح روند صدور حکم آقای صلواتی، به تنهایی و بدون توضیحات اضافی، خود حکایت از یک افتضاح قضایی می نماید که در پیش چشمان حیرت زده حقوق دانان، وکلا، قضات، مدیران دستگاه قضایی و مردم و ناظران حقوقی بین المللی نمایش داده شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!