طیف نور

تو میگوئی سیاه است

من میگویم سفید است

تو تهدید میکنی که…

خیره سر! گفتم که این سیاه است!

من فکر میکنم که…

من هنوز سفیدی میبینم

سر کوب کن، به بند بکش، بران

مُنکر سفیدی باش

تفنگ دست توست!

ولی واقعیت را ………

****************

از طیف نور چیزی شنیده ای؟

میدانی چند رنگ تلفیق میشوند تا سفید پدید آید؟

سیاه جزو آنها نیست!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!