قبل از درست کردن پيتزا وضو بگيريد

ما همیشه میخواستیم بدونیم که چرا پیتزا که درست میکنیم درست در نمیاد. حالا معلوم شد بخاطر اینه که ما کافر هستیم. اینهم نشونه اش:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!