امیر ارجمند: کدام عزت و کدام حکمت در سیاست خارجی حاکم است؟

آقای احمدی ن‍‍ژاد نماینده مردم ایران نیست و حق ندارد از جانب آنان سخن بگوید

امیر ارجمند افزود: ” آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و حق سخن گفتن از جانب مردم ایران در مجامع بین المللی را ندارد. سفر او به لبنان نیز صرفا برای بهره برداری داخلی و تشویق جامعه ی بین المللی برای مذاکره است. متاسفانه احمدی نژاد عادت دارد که با شعار ها و اعمال عوام فریبانه از درد و رنج دیگران بهره برداری سیاسی و شخصی کند.”

سیاست خارجی ایران به شدت آلوده به ذلت و بی تدبیری است

این استاد دانشگاه با این تعبیر که دن کیشوت متوهم صادق بود اما احمدی نژاد دروغگوی متوهم است خاطرنشان کرد: “کدامین عزت و کدام حکمت در سیاست خارجی ایران حاکم است؟ سیاست خارجی ایران به شدت آلوده به ذلت و بی تدبیری است و به روشنی و بی پرده پوشی منافع عالی کشور و سرنوشت مردم ایران وجه المصالحه بلند پروازی های کودکانه دولت مستقر قرار گرفته است.”

پس از هر ماج… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!