صف طولانی خرید دلار در تهران

صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری وابسته به واردات اند و بی ثباتی نرخ ارز و تحریم های جهانی واردات را روز به روز محدود تر و قیمت تولیدات را روز به روز بیشتر می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!