عباس جديدی نامردترين نامرد جهان

درتاريخ ما نام كشتی گيران همواره يادآور جوانمردی ،گذشت وفروتنی بوده است،هميشه استادان كشتی به عنوان اولين درس به شاگردان خود مردانگی وپشتيبانی از ضعيفان وستمديدگان راآموزش داده اند،بقول پوريای ولي:

مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگيری مردی

البته گاه شنيده ايم بعضی از كشتی گيران گمنام درجه سه برای از ميان بردن رقيب قوي تر از خوددست به نامردی زده اند،ولی همانها نيز هيچگاه به مردم عادی و ضعيف تر از خود ستم نكردند،اما عباس جديدی اولين كشتی گيری بود كه تصميم گرفت كه مقام نامردترين مرد جهان رااز آن خود كند.

از يكي از دوستانم در شهرداری تهران خبردارشدم كه عباس جديدی بعد از آن مقام دومی كشتی جهان به همراه برادرش علی رضا،پدرش وچند نوچه باند مافيائی زمين خوار تشكيل دادند،اولين قدم آنان غصب زمين يكی ازسرمايه داران فراري،گرفتن جواز ساخت ازشهرداری بوسيله پرداخت رشوه وساخت مجتمعی تجاری مسكونی در خيابان پيروزی تهران بود.گام بعدی او برجاگذاشتن ركوردی بزرگتر درنامردی بود،او كه در منطقه در جنوب شرق تهران فعاليت ميكند خانه های مستضعفان رابزور وتهديد با قيمتی كم خريده،نوسازی كرده و ميفروشد.

او بعد از مدتی به فكر مي افتد تا ركورد نامردترين نامردان جهان را شكسته ونامی برای خود دست وپا كند كه تا هزاران سال ديگر هم كسی نتواند اين ركورد رابشكند!!! در اين راستا او چند سالی است كه قبل خريدن خانه ای كلنگی ،تحقيقات ميكند تامطمئن شودهمسايه ديوار به ديوار آن خانه فردی بی دفاع باشد،كسی كه نه پول داشته باشد،نه پارتی ،سپس آن خانه كلنگی راخريده وهنگام گود برداری پی خانه همسايه بدبخت را نيز خالی كرده وخانه رابر سرش خراب می كند،سپس باتهديد آن بيچاره را به كلانتری برده واز او رضايت می گيرد،در آخر خانه همسايه بخت برگشته رابا قيمتی بسيار پايين از چنگش درآورده و،يك خانواده مستضعف رابی سرپناه می كند تا بر ثروت كثيف خود بيفزايد… بنابراين جای آنست كه نام ايشان به عنوان نامردترين نامرد روزگار ثبت گردد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!