بازگشت به آینده!

اگر محمد رضا شاه با نادیده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه مقدمات سقوط خود را فراهم کرد، ما با نادیده گرفتن تمامی آن قانون اساسی و جایگزین کردن آن با سلطه ارتجاع ولایت فقیه مقدمات سقوط ایران را فراهم آوردیم

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!