وداع با مرضيه بانوی گل‌ها

، گزارش اختر قاسمی از مراسم خاکسپاری مرضيه

» نسبرگ‌های خزانی در روز دوشنبه پاييزی در مقابل تابوت او به ياری باد او را همراهی می‌کردند. او رفت و بخشی از خاطرات ما را با خود برد… خاطرات نه يک نسل بلکه شايد سه يا چهار نسل >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!