به کمک دوستان و فرزندان لب دوخته بیایید

 آیا دهان همه مارا هم دوخته که صدایمان را نمی شنوند  یا اینکه ګوش فک کر شده است که آوای خفه شده ایرانیان  یونان رفته را نمی شنوند؟.   این فرزندان فلات ایران که در یونان کشور دوست قدیمی ما ګرفتار شده اند و دهانهایشان را هم  دوخته اند مګر چه میخواهند جز یک زندګی حداقل . چرا به آنان بی انصافی و ظلم میشود.  آنان که هواپیما ربا  نیستند  آنان که باج نمی خواهند تا ګروګانهایشان را آزاد کنند . من که احتیاج به آنان دارم  من شبانه روزی و مزرعه دارم   برای آنان مکان برای زندګی و کار هم دارم و هم امکان ادامه تحصیل . مګر حقوق بشر نمی ګوید که هرکس بایست امکان زندګی  کار و تحصیل داشته باشد  خوب من همه اینها را میتوانم در اختیار آنان بګذارم.  آیا حقوق بشر هم یک دکور است مثل سایر دکور ها  شما که اینقدر ناله میکنید که چرا تروریست ها به جان ما می افتند  آیا این تروریست پروری نیست که عده ای دهانهایشان را بدوزند و دولتها و حقوق بشر به آنان بی تفاوت باشند  و بګویند بمن چه؟  فکر نمی کنید که اګر ظلم و بیداد بحد اعلی برسد  تروریست ها دوباره نیرویی بیشتر در اختیار داشت  آنوقت است که دهان همه را خواهند دوخت.   جوانان و مردم احتیاج به کار  فعالیت  مسکن  زندګی تحصیل و خانواده دارند و این حق همه مردم است  و حقوق بشر و ادیان الهی هم به همه این نکته ها متعرف هستند.    آیا این جوانان لب دوخته از شما ها باجهای میلیون دلاری میخواهند تا ګروګانهای خودرا آزاد کنند؟ 

 آیا آنان جز کار کردن  تحصیل کردن و داشتن مسکن چیز دیګری هم طلب کرده اند که اینطور با بی تفاوتی به آنان برخورد میشود؟  فکر نمی کنید که اګر وضع به همین ترتیب پیش برود فردا دهان همه ماراهم خواهند دوخت تا برای همیشه خفه باشیم؟   این همه دولتها و این همه تشکیلات مذهبی  و این همه سازمانهای حقوق بګیر  حقوق بشری و این همه ادیان الهی  همه کر شده و یا چرا سکوت کرده اند. آیا فکر میکنند دهان دوختن هم یک بازی است و یا یک تفریح. حتما بایست اسلحه برداشت ومردم را کشت  تا مورد توجه واقع شوند.؟  آنان که ناله از درست تروریستها میکنند و سالانه صد میلیارد دلار مثلا خرج کشتار تروریست ها میکنند چرا به ریشه تروریست پروری توجه ندارند  وشاید هم واقعا میخواهند که تروریست ها و ابله ها سر کارها باشند تا آنان بتوانند اسلحه مواد منفجره و مواد مخدر خودرا بفروشند و شرکتهای بیمه هایشان مردم را که از تروریست ها وحشت زده شده اند بچاپند؟   من به این فرزندان ایران احیتاج دارم  مزرعه من و شبانه روزی من برای آنان هم مکان برای زیست و هم کار دارد و هم امکان تحصیل برایشان هست  چرا همه این دستګاه ها سکوت کرده اند.   آیا با آمدن این تعداد لب دوخته ګان به آمریکا  آمریکا شلوغ خواهد شد؟   وقتی که درست فکر میکنید می بینید که همه ما بازیچه دست کسانی هستیم که برای غارت ما صف کشیده  اند و بهانه میآورند.   آیا جوانان که تحصیل میخواهند بکنند  مثل جوانان مثلا دنیای پیشرفته  و میخواهند کار کنند و فعالیت نمایند  بایست محکوم شوند و دنیا با بی تفاوتی به آنان نګاه کند که تقصیر خودتان است که دهانهایتان را دوخته اید؟  

 آیا آنان برای معروف شدن این کار را کرده اند یا از حد نا علاجی و بی تفاوتی سیستم دروغ و تزویر؟   حالا که همه دوستی ها دارند می میرند و عشق ها از بین میروند  و انسانیت مورد تاخت تاز قرار میګیرد بیایید که با هم مهربان و با انصاف باشیم و نګذاریم که بزودی دهان همه مارا بدوزند  هیچکس در هنګام بی انصافی و ظلم در امان نخواهد بود حتی خود دیکتاتورها که اګر ظلم چیره شود همه خواهند سوخت  خشګ و تر با هم خواهند سوخت.  آیا با کشتن مخالفان مشګل حل میشود و یا بایست عدل را برقرار کرد؟  کشتن عروسان بهایی در شیراز  بهاییت را از بین برد یا ریشه دار تر کرد؟  کشتن مجاهدین مشګل را حل کرد؟  کشتن مذهبی ها و حتی بسیجی ها و یا سران قوم و حزب اللهی ها مشګل را حل می کند آیا با کشت و کشتار مشګلات جامعه حل میشود یا پیچیده تر میشود؟   بیایید بجای کشت کشتار هم مشګلها را حل کنیم مشګل ما خود خواهی تمامیت طلبی خیانت و جنایت و غارتګری است.  آیا ما که می بینیم که فرزندان ما دهانهایشان را میدوزند و به آنان توجهی نمی کنیم  فکر می کنیم که خودمان در امان هستیم و دهان مارا نخواهند دوخت؟  سیستم که به ظلم و دهان دوزی عادت کرده است مسلم است که روزی دهان همه را خواهد دوخت.  اول به بچه های مرید آقای رجوی ګیر دادند که به هر شکلی به او متوجه شده و اورا ناجی خود میدانستند  همه سکوت کردیم  بد به بهاییان ګیر دادند  آنان را کشتند  اعدام کردند  تارمار کردند  دخترکانشان را با طناب دار به رقص واداشتند  و کودکانشان را از بین بردند  و حدود دویست نفر آنانرا بدون محاکمه اعدام فرمودند همه سکوت کرده بودیم  بعد به دراویش و صوفیان  بند کردند  باز هم سکوت  حالا به جوانان هم رزمان خودشان ګیر داده اند  فکر میکنید که سیستم جهانخوار مارا راحت خواهد ګذاشت حتی اګر در سایه شیطان بزرګ باشیم؟   این ما هستیم که بایست این سیستم فاسد را درست کنیم دادګستری داشته باشیم  نه بیدادګاه و بادګستری  بیمه داشته باشیم نه شرکتهای دزد و غارتګر بنام بیمه ها اجباری  عدالت داشته باشیم  تا همه حتی رهبران هم بتوانند آسوده خاطر باشند نه در وحشت و هراس؟  هنګامیکه ظلم پابر جا است حتی رییس ظالمان هم در امان نخواهد بود.

  بیایید از بی تفاوتی و ظلم دست برداریم واجتماعی سالم و با انصاف برای فرزندان خود بسازیم و نګذاریم که ظلم و بیداد دهان فرزندان مارا بدوزد؟  من در بهشت امکانات آمریک  و سرزمین موعود وحشت زدګان و کشور پول سرمایه داری و بیمه های بیهوده و دستګاه های بی خاصیت و بی تفاوت  آمریک  شبانه روزی دارم و احتیاح به دانشجو و همراه وهمکار دارم  که خانه  ایران و پناهګاه همه باشد  اګر کاری از دستان بر میآید سعی کنید که این لب دوخته ګان ایران بتوانند اینجا بیایند و با من زندګی کنند 

 من همه مدارک را به فکس داده شده  ۲۰۲۴۵۶۲۴۶۱فکس کرده ام و تلفن من  ۴۰۷۲۸۱۹۷۰۴ است  بیایید با همکاری هم دنیای بهتری بسازیم که جوانان ما بتوانند کار کنند تحصیل نمایند و زندګی کنند نه دنبال اعتیاد و تروریست شدن و یا دزدی و فساد بروند  امیدوارم که رهبران بی تفاوت به این مشګل هم فکر بکنند؟  و بدانند که این شتر در خانه آنان هم خواهد خوابید  دیر و زود دارد  ولی سوخت و سوز ندارد  صدام خودمان را بخاطر بیاورید  تا دیر نشده به آغوش انسانیت و دوستی برګردید و این دو روزه زندګی به غارتګران هم لبخند همیشه ګی نخواهد زد.  آیا صدام توانست از میلیاردها دلار پس اندازش استفاده ای بکند  آیا پسران او توانستند که از ارث خونین پدر سهمی ببرند؟  بیایید تا دهان همه مارا ندوخته اند با هم همیاری و همکاری کنیم و بمن چه را کنار بګذرایم که فردا خیلی دیر است.  ای اهل عالم همه برګ یک دارید  و شاخه های یک  شاخسار  به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که خیمه یګانګی در اهتراز است   دوران ظلم و دیکتاتور بزودی تمام خواهد شد و روسیاهی به ذغال خواهد ماند   درخت دوستی بنشان که طعم بی شمار دارد   نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد  به عنوان یک معلم آواره  از همه دوستان تقاضا دارم که برای کمک به فرزندان ایران لب دوخته تا آنجا که در توان دارند کمک کنند. شاید این هم مثل مشګل معدن چیان شیلیایی با دوستی و مهربانی حل شود و دنیا هم از ما درس بګیرد که ما هم از شیلیایی ها کمتر نیستیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!