سرنوشت اسلام در ایران

در سی و اندی سال گذشته حضرات سوار بر گردۀ مردم ایران بنام دین اسلام هر آنچه را که بدترین دشمنان ایران و ایرانی   نکرده بودند کردند.

 حالا که دارد به زمان پاسخگویی نزدیک میشود، فریاد وا اسلاما دیگر اثر ندارد.  سالها و شاید نسلها طول بکشد تا ضربه ای که این جانیان متجاوز گر جنسی  به ایران و ایرانی و اسلام زده اند جبران شود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!