محاکمهُ دل

 

این دل چندی ست ما را بازیچه کرده
فلسفه خوانده , خود حریفِ نیچه کرده
ز دل پرسم  چرا روز و شب تنهایی
پاسخم این , تنهایی به ز بیوفائی
نویسم  جرم دل ,  مجازاتش
بگویم  منزل باشد در خراباتش
دل شاهد آرد از چشمش , از گوشش
بنازد  دل ِمن به عقلش , به هوشش
به من گوید , دیدی معشوق با ما چه ها کرد؟
غریبه تا دید , دیدی او را غرقِ بوسه ها کرد ؟
به دل گویم شاهدانت , دو گوش و چشمانند
نگه کن شاهدانم دو دست و جعدِ گیسوانند
باز گویم , دلا نداری دستی در دستانت
نبینم یاری براند شستی در گیسوانت
به دل گفتم بیا فردا , خوش بین شو
چو معشوق دیدی , تو بی کین شو
دل گوید , خوشا فرخنده شب و تنهاییست
معشوقِ خنده دارد اما مهربان با ما نیست

 

آناهید حجتی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!