گزارش مستقیم از خیمه پناهجویان در آتن: اخبار، ودیو، اعلامیه

کمپین پناهجویان سیاسی ایران در یونان با شما سخن میگوید: ما در مقابل استبداد قد علم کرده ایم. با کنار گذاشتن پرچم ها، رنگ ها و ایدئولوژی ها، اتحاد ما الگوی مبارزه برای آزادی ایران خواهد بود.

نیروهای قدس سپاه پاسداران از طریق شاهراه های زمینی و دریایی یونان به فلسطین، غزه، لبنان، قبرس و حتی اسرائیل رفت و آمد دارند و سلاح و تجزئیات گوناگون حمل و نقل میکنند. هدف ما قطع شاهرگ نیروهای قدس سپاه پاسداران است.

با لبان باز و دوخته فریاد میزنیم: سرنگون باد استبداد!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!