زیبا روی ایرانی: دوشیزه سارا لیمه … !

 

 

دوستان،

یکی از رفقا تو ایرون، اینا برا ما ایمیل کرد … 🙂

گفتیم بلاگش بکنیم، نکنیم – یادم اومد هفته پیش، این آقا جهانشاه، بالا صفحه اول یه خانم خوشگل تر تمیز گذاشته بود که داشت اخبار ایرون می خوند، در حال استریپ تیز کردن .. 🙂 !

ما ازخواهران عزیز ایرونی قبلا معذرت می خوایم .. 🙂

زنده باشید … !

 

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!