مگسان دور ایشان حلقه زدند

به تصاویر استقبال کنندگان از آقای خامنه ای در روز نخست نگاه
کنید؛ حتی یک نفر از آنها خارج از خانواده حکومت محسوب نمی
شوند
،
بلکه بسیاری از آنها منصوبین و نمایندگان و نزدیکان رهبرند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!